Hướng dẫn bán lẽ

. Bán lẻ hàng hóa

Hàng hóa bán cho khách bên ngoài không sử dụng phòng trong hệ thống.