Hướng dẫn bán lẻ

Ngày đăng: 07/04/21

. Bán lẻ hàng hóa

Hàng hóa bán cho khách bên ngoài không sử dụng phòng trong hệ thống.