Hướng dẫn đặt phòng trước cho khách

Ngày đăng: 05/04/21

Hiển thị danh sách tất cả các yêu cầu đặt phòng của khách hàng.

  • Chọn “Thêm đặt phòng”: thêm yêu cầu đặt phòng của khách hàng
  • “Yêu cầu chưa xử lý”: khách hàng gửi yêu cầu nhưng chưa xếp phòng cho khách.
  • “Yêu cầu đã xếp phòng”: đã xếp phòng cho khách hàng.

Đây là giao diện Thêm đặt phòng

Những yêu cầu chưa xử lý được hiển thị ở “Danh sách đặt phòng chưa xử lý”

Những yêu cầu đã xử lý được hiển thị ở “Danh sách đặt phòng đã xử lý”