Hướng dẫn quản lý danh sách tầng bar

Ngày đăng: 06/04/21

Danh sách tầng bar

Hiển thị danh sách tất cả tầng bar, màu sắc, số bàn của mỗi tầng.

Chọn “Thêm tầng bar” để thêm một tầng bar mới

Chọn “Thêm bàn bar” để thêm một bàn bar mới

Chọn icon cái bút để chỉnh sửa thông tin của 1 bàn bar

Chọn icon thùng rác để xóa một bàn bar

Thêm mới tầng bar: những thông tin bắt buộc là: tên tầng, số bàn, chọn màu, chọn “Lưu” để lưu vào hệ thống.

Thêm bàn bar mới: đặt tên, chọn tầng, chọn “Lưu” để lưu vào hệ thống.