Hướng dẫn quản lý danh sách tầng nhà hàng

Ngày đăng: 07/04/21

Danh sách tầng nhà hàng

Hiển thị danh sách tầng, màu sắc, số tầng của nhà hàng Chọn “Thêm tầng” để thêm một tầng nhà hàng mới Chọn “Thêm bàn” để thêm một bàn nhà hàng mới.

Chọn icon cái bút để chỉnh sửa thông tin của một tầng nhà hàng Chọn icon thùng rác để xóa một tầng ra hàng ra khỏi hệ thống.

Thêm mới tầng: thông  tin bắt buộc: tên tầng, số bàn, chọn màu, chọn “Lưu” để lưu tầng vào hệ thống.

Thêm bàn nhà hàng mới: điền tên bàn, chọn tầng, chọn “Lưu” để lưu vào hệ thống.