Hướng dẫn quản lý Khách hàng

Ngày đăng: 05/04/21

Quản lý Khách hàng Gồm:

  • Danh sách khách hàng
  • Danh sách khách hàng đang ở
  • Danh sách sinh nhật
  • Danh sách đến hạn trả phòng
  • Danh sách bình luận

 1 Danh sách khách hàng

Hiển thị danh sách toàn bộ khách hàng đã thuê phòng.

Người quản lý có thể tìm kiếm khách hàng theo các tiêu chí: họ tên, số điện thoại, số CMT, cơ sở lưu trú

Chọn “Xuất excel” để lưu danh sách dưới dạng .xlsx

2. Danh sách khách hàng đang ở

Hiển thị danh sách toàn bộ khách hàng đang sử dụng phòng. Người quản lý có thể chọn phòng của khách tương ứng để xem chi tiết phòng và khách hàng đã sử dụng dịch vụ gì, ở trong bao lâu.

3. Danh sách sinh nhật

Hiển thị danh sách khách hàng có sinh nhật trong khoảng 2 ngày tới.

4. Danh sách đến hạn trả phòng

Hiển thị danh sách gần đến hạn trả phòng.

4. Danh sách bình luận

Ý kiến khách hàng của cơ sở hệ thống Manmo Search