Hướng dẫn quản lý kho hàng hóa và kho nguyên liệu

Ngày đăng: 07/04/21

Đầu tiên tạo nhóm hàng hóa trước 

Ta thêm nhón ta chọn vào Thêm

 

Xong bạn vào Dang sánh sách hàng hóa 

Nếu chưa có hàng hóa thì bán chọn thêm hàng hóa 

Nếu hàng hóa có rồi thì thêm số lượng