Hướng dẫn quản lý loại phòng

Ngày đăng: 05/04/21

Hiển thị danh sách loại phòng và thông tin về các loại phòng đó. Muốn xem chi tiết chọn icon cái bút, muốn xóa một loại phòng chọn icon thùng rác.Chọn “Thêm loại phòng” để thêm một loại phòng mới.

Thêm mới loại phòng:

     Thông tin chung: Điền thông tin, chọn “Tiếp theo” để tiếp tục.

Giá ngày thường: điền đầy đủ thông tin về giá theo ngày, giá theo giờ, giá ở qua đêm, giá phụ trội. Chọn “Tiếp theo” để tiếp tục.

Giá ngày thường: điền đầy đủ thông tin về giá theo ngày, giá theo giờ, giá ở qua đêm, giá phụ trội. Chọn “Tiếp theo” để tiếp tục.

Giá ngày lễ: Nếu tích chọn “Ngày lễ tính giá như ngày thường” thì chọn “Tiếp theo” để tiếp tục. Nếu không chọn thì sẽ hiện các trường để điền giá ngày lễ.

Danh sách hàng hóa: Chọn những hàng hóa có sẵn trong phòng bằng cách điền số lượng vào cột số lượng của hàng hóa tương ứng. Chọn “Thêm” để hoàn thành Thêm mới loại phòng.