Hướng dẫn quản lý sơ đồ nhà hàng

Ngày đăng: 07/04/21

Hướng dẫn quản lý sơ đồ nhà hàng

Hiển thị toàn bộ tầng, số phòng, trạng thái của mỗi phòng của nhà hàng.

  • Nhận bàn

Khách hàng nhận bàn nhà hàng, điền thông tin cần thiết, chọn “Nhận bàn nhà hàng”. Sau khi khách hàng nhận bàn, bàn nhà hàng chuyển trạng thái màu xanh sang màu đỏ.

  • Xem thông tin bàn Hiển thị thông tin bàm, đồ ăn khách hàng đã gọi đến thời điểm hiện tại

  • Hủy checkin: hủy bàn nhà hàng khách hàng đã đặt.
  • Chuyển bàn: khách hàng chuyển sang bàn khác
  • Thêm hàng hóa

Khách hàng gọi đồ, chọn số đồ sẽ hiển thị từng ấy hàng, và chọn hàng hóa và số lượng tương ứng, chọn “Thêm” để gọi đồ.

  • Trả bàn

Khách hàng trả bàn, hiển thị thông tin bàn, thông tin thanh toán, chọn “Ghi nhận

 

Khách hàng thanh toán, chọn “Trả bàn nhà hàng"

 

In biên lai gửi khách hàng.

  • Hủy checkin: hủy bàn nhà hàng khách hàng đã đặt.
  • Chuyển bàn: khách hàng chuyển sang bàn khác
  • Dọn bàn: sau khi khách hàng trả bàn, bàn chuyển sang trạng thái màu vàng, cần báo cho nhân viên đến dọn dẹp.
  • Xóa bàn: xóa một bàn nhà hàng ra khỏi hệ thống.