Hướng dẫn quản lý và cài đặt hàng hóa, nguyên liệu

Ngày đăng: 17/09/21

I. Hướng dẫn quản lý kho hàng hóa và kho nguyên liệu:

1. Quản lý kho nguyên liệu:

  • Nhóm nguyên liệu:

Trước khi muốn nhập nguyên liệu vào khi thì quý vị phải cài đặt nhóm nguyên liệu trước để giúp quý vị phân loại được nguyên liệu

 Chọn thêm khi quý vị muốn thêm nhóm nguyên liệu mới. Mặt khác có thể sửa hoặc xóa nhóm nguyên liệu ở mục  "Thao tác"

 Điền đầy đủ thông tin tên nhóm nguyên liệu..... Sau khi điền xong bấm "Thêm"

  • Danh sách nguyên liệu: 

Sau khi quý vị đã có nhóm nguyên liệu rồi thì bây giờ nhập nguyên liệu vào kho.

             + Thêm nguyên liệu: quý vị muốn nhập nguyên liệu vào kho thì chọn "Thêm nguyên liệu mới" . Sau khi điền đầy đủ thông tin thì chọn "Thêm" để lưu thông tin quý vị vừa cập nhập.

          + Thêm số lượng nguyên liệu: khi đã có nguyên liệu rồi mà muốn thêm số lượng của nguyên liệu thì chọn "Nhập nguyên liệu vào kho".

  2. Quản lý kho hàng hóa:  

  •   Nhóm hàng hóa:

Trước khi muốn nhập hàng hóa vào khi thì quý vị phải cài đặt nhóm hàng hóa trước để giúp quý vị phân loại được hàng hóa

 Chọn thêm khi quý vị muốn thêm nhóm hàng hóa mới. Mặt khác có thể sửa hoặc xóa nhóm hàng hóa ở mục  "Thao tác"

 

 Điền đầy đủ thông tin tên nhóm hàng hóa..... Sau khi điền xong bấm "Thêm"

  • Danh sách hàng hóa: 

Sau khi quý vị đã có nhóm hàng hóa rồi thì bây giờ nhập hàng hóa vào kho.

               + Thêm hàng hóa: quý vị muốn nhập hàng hóa vào kho thì chọn "Thêm hàng hóa" . Sau khi điền đầy đủ thông tin thì chọn "Thêm" để lưu thông tin quý vị vừa cập nhập.

              + Thêm số lượng hàng hóa: khi đã có  mặt hàng rồi mà muốn thêm số lượng của mặt hàng thì chọn "Thêm số lượng hàng hóa". 

   + Khi có nhiều nguyên liệu khác nhau cấu thành nên một hàng hóa thì quý vị phải cài đặt nguyên liệu trong hàng hóa. Giống như thêm hàng hóa mới thì sau khi điền đầy đủ thông tin thì quý vị kéo xuống dưới chọn vào mục "Cài đặt nguyên liệu" rồi lúc này bấm "Thêm".

II. Lịch sử nhập kho, lịch sử bán hàng:

1. Lịch sử nhập kho:

Giúp quý vị kiểm soát hàng hóa nhập vào kho

2. Lịch sử bán hàng: 

Giúp quý vị biết được trong thời gian cụ thể thì cơ sở mình bán được bao nhiêu sản phẩm