Hướng dẫn sử dụng phiếu thu, phiếu chi, công nợ phải thu, công nợ phải chi

Ngày đăng: 18/09/21

I.Hướng dẫn quản lý hóa đơn phiếu thu:

Hướng dẫn quản lý hóa đơn phiếu thu 

Hiểu thị toàn bộ phiếu thu.

Chọn “Thêm phiếu thu” để thêm một phiếu thu mới

Chọn icon cái bút để xem chi tiết và chỉnh sửa một phiếu thu

Chọn icon thùng rác để xóa một phiếu thu

Chọn icon máy in để in một phiếu thu

1. Chọn icon cái bút để xem chi tiết và chỉnh sửa một phiếu thu 

2. Phiếu thu có tính năng cho kế toán đối soát phiết thu hàng ngày theo thời gian, theo hình thức thu...

3. Khi lễ tân nộp tiền cho kế toán thì kế toán soát lại xem số tiền có đúng trên phiến thu không? Nếu đã nộp tiền kế toán chỉ cần bấm "Xác nhận"

4. Thêm phiếu thu mới: Điền đầy đủ thông tin rồi chọn "Lưu phiếu"

II.Hướng dẫn quản lý hóa đơn phiếu chi:

Hiểu thị toàn bộ phiếu chi.

Chọn “Thêm phiếu chi” để thêm một phiếu chi mới

Chọn icon cái bút để xem chi tiết và chỉnh sửa một phiếu chi

Chọn icon thùng rác để xóa một phiếu chi

Chọn icon máy in để in một phiếu chi

1. Chọn icon cái bút để xem chi tiết và chỉnh sửa một phiếu chi

2. Phiếu chi có tính năng cho kế toán đối soát phiết thu hàng ngày theo thời gian, theo hình thức thu...

3. Thêm phiếu chi mới: Điền đầy đủ thông tin rồi chọn "Lưu phiếu"

III. Công nợ thu:

Giúp cho quý vị kiểm soát được số tiền cần phải thu hoặc những khách hàng nợ mình trong một khoảng thời gian xác định

IV. Công nợ chi:

Cũng giống như công nợ thu thì công nợ chi giúp cho quý vị biết được số tiền chi ra trong một khoảng thời gian và mục đích sử dụng số tiền đó là như thế nào và cho ai.